مدرسان:

با توجه به راه اندازی دوره های کوتاه مدت واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی، این واحد با بهره گیری از قویترین و معتبرترین اساتید سراسر کشور اقدام به راه اندازی نموده است.