نام دپارتمان را انتخاب نمایید:

نام دورهنحوه برگزاری(مدت(به ساعتتاریخ شروع دورهشهریه دانشجویانشهریه آزاد
      
فلسفه اخلاقآنلاين32 1393/04/18100000
آموزش نرم افزار Matlab مقدماتيآنلاين10 1395/08/11950000950000
آموزش نرم افزار Matlab پيشرفتهآنلاين25 1393/05/1512000002000000
کارگاه آموزشي روش تحقيق و مقاله نويسي- ويژه اساتيدآنلاين8 1393/05/1512000001200000
آموزش پروپوزال نويسي و روش تحقيق آنلاين4 1393/05/15250000400000
آموزش فرآيند نگارش مقالات علمي براي مجلات خارجيآنلاين8 1393/05/15350000600000
آموزش فرآيند پذيرش مقالات در پايگاههاي اطلاعاتي معتبرآنلاين8 1393/05/15350000600000
برنامه ريزي SWOT و نقش آن در استراتژي هاي کلان سازمانآنلاين8 1393/09/0812000001500000
آشنايي با آئين نامه و بخشنامه هاي دانشجويي دانشگاه آزاد اسلاميآنلاين10 1393/10/0900
آشنايي با آئين نامه و بخشنامه هاي پژوهشي دانشگاه آزاد اسلاميآنلاين4 1393/10/0700
آشنايي با آئين نامه و بخشنامه هاي کارگزيني هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلاميآنلاين8 1393/08/2900
آشنايي با بخشنامه ها و آئين نامه هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلاميآنلاين10 1393/08/2900
مديريت پروژه با استفاده از نرم افزار MSPآنلاين30 1393/09/0916000002000000
آموزش فرآيند نگارش مقالات علمي براي مجلات خارجيآنلاين16 1393/09/039600001200000
آموزش جامع نرم افزار مرجع نگاري Endnoteآنلاين8 1393/09/058000001000000
آموزش پروپوزال نويسي و روش تحقيق آنلاين8 1393/09/09640000800000
نهج البلاغه(بخش حکم و مواعظ با اشاره به تاثير امام علي (ع) در ادب فارسي)آنلاين16 1393/08/1900
حجاب از منظر علمآنلاين8 1393/08/2400
مناسبات اخلاق و دينآنلاين24 1393/10/0300
توحيد از منظر قرآنآنلاين12 1393/09/2300
غذاي حلال از ديدگاه اسلام و کنترل کيفي مواد غذاييآنلاين8 1393/09/2500
آئين نگارش و شيوه ويراستاريآنلاين8 1393/10/1700
کارگاه آموزشي سيدا(سيستم آموزش و دانشجويي)آنلاين4 1394/02/3100
کارگاه آموزشي سيدا(سيستم مالي)آنلاين2 1394/03/0700
آشنايي با مشکلات و چالش هاي پيش روي جوانان و اتخاذ راهکارهاي تربيتي مناسبآنلاين16 1394/03/1900
ساختارشناسي قرآن کريمآنلاين8 1394/03/2000
بررسي کنترل کيفي ذبح شرعي از ديدگاه اسلامآنلاين24 1394/04/0300
فلسفه دينآنلاين16 1394/04/0100
تفسير فلسفه از تحولات موجود(حرکت در فلسفه)آنلاين24 1394/03/3000
فلسفه اخلاقآنلاين16 1394/07/0400
فلسفه دينآنلاين32 1394/07/1500
شيوه علمي مقاله نويسي isi در علوم قرآن و حديث و آشنايي با راه هاي اجتناب از سرقت علميآنلاين32 1394/07/1500
آينده نگري و آينده پژوهي انقلاب اسلاميآنلاين16 1394/07/0400
آشنايي با مسائل فرهنگي جهان معاصر آنلاين8 1394/08/1600
آشنايي با مسائل فرهنگي جهان معاصر آنلاين8 1394/08/1600
اخلاق حرفه اي مديريت آنلاين8 1394/09/0100
جريان شناسي سلفي گري آنلاين8 1394/09/0300
فلسفه اخلاقآنلاين8 1394/09/2600
آشنايي با بخشنامه ها و آئين نامه هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلاميآنلاين8 1394/09/2600
آسيب هاي استعمال مواد مخدر، پيشگيري و درمان آنلاين16 1394/09/2400
آسيب شناسي شبکه هاي اجتماعي مجازيآنلاين8 1394/09/2700
درآمدي بر امر به معروف و نهي از منکر (گسترش خوبيها)آنلاين16 1394/10/0200
اخلاق در دانشگاهآنلاين8 1394/10/1200
تقويت هويت فرهنگي جوانانآنلاين8 1394/10/2000
شبهه شناسي دينيآنلاين16 1394/10/2100
دوره آموزشي وصيت نامهآنلاين20 1394/10/30550000550000
آشنايي با راهنمايي ومشاورهآنلاين8 1394/11/0700
مديريت بحران هاي فرهنگي و اجتماعيآنلاين8 1394/11/2700
تشكيل دوره تكريم ارباب رجوعآنلاين16 1394/12/0600
کليات پيشگيري از وقوع جرم و روش هاي آنآنلاين8 1394/12/1300
راهکارهاي ارتقاي فرهنگ کيفيت در نظام آموزش عاليآنلاين8 1395/03/2600
شاخص هاي فرهنگي در دانشگاه هاي برتر جهانآنلاين8 1395/03/3100
شيوه کار با صفحه گسترده اکسلآنلاين24 1395/05/0500
کارگاه آموزشي معارف امام صادق(ع)آنلاين8 1395/05/0500
آشنايي با تکنيکهاي تحقيق و چاپ مقالات علميآنلاين8 1395/06/0200
غدير شناسيآنلاين8 1395/07/0100
دوره آشنايي با نرم افزار wordآنلاين20 1395/07/1300
تکريم ارباب رجوعآنلاين8 1395/07/2400
شهروند فرهنگيآنلاين8 1395/07/2500
مباني تکريم ارباب رجوعآنلاين8 1395/08/0300
معارف امام هادي (ع)آنلاين8 1395/09/1400
كارگاه آموزشي شاخص هاي فرهنگ كتابخوانيآنلاين8 1395/09/2300
آموزش نرم افزار Matlab پيشرفتهآنلاين15 1395/10/1413000001300000
آموزش نرم افزار Matlab پيشرفتهآنلاين15 1395/09/3001300000
كارگاه آموزشي بررسي و تحليل فرهنگ از ديدگاه نظريات نوين فرهنگيآنلاين8 1395/10/1200
كارگاه آموزشي آموزش فرهنگ نقد و انتقاد پذيريآنلاين8 1395/10/2000
كارگاه آموزشي كاربرد دين در عرصه هاي اجنماعيآنلاين8 1395/11/2000
مديريت زمانآنلاين16 1395/11/1900
ارتقاي فرهنگ کار در دانشگاه آنلاين8 1395/11/2600
كارگاه آموزشي الزامات فرهنگي پياده سازي اقتصاد مقاومتيآنلاين8 1395/12/0700
کارگاه آشنايي با ابزارها و آموزش پايگاه هاي اطلاعاتيآنلاين4 1396/09/2200
کارگاه آموزشي (ويژه اساتيد) سرقت علمي : تشخيص و پيشگيريآنلاين4 1396/09/2600
کارگاه آموزشي سرقت علمي (ويژه دانشجويان)آنلاين4 1396/09/26600000600000
كارگاه آموزشي مقاله نويسيآنلاين2 1396/09/2500
دوره PHPRunnerآنلاين20 1396/12/0630000004000000
فرهنگ از نگاه نهج البلاغهآنلاين12 1396/12/2000
دوره آموزشي طب سنتي (مقدماتي)آنلاين40 1397/02/0600
کارگاه آموزشي ارتقاي فرهنگ قانون گرايي آنلاين8 1397/06/2000
کاربرد دين در عرصه‌هاي اجتماعيآنلاين8 1397/07/1700
توانمندسازي فرهنگي کارکنانآنلاين8 1397/08/1400
الگوي ساختاري و رفتاري اساتيد در دانشگاهآنلاين8 1397/09/2800
شکاف فرهنگيآنلاين16 1397/10/0900
شکاف فرهنگيآنلاين16 1397/10/0900
دوره آنلاين کاربردي ديجيتال مارکتينگآنلاين40 1397/11/1508500000
کارگاه آموزشي بررسي و تحليل فرهنگ از ديدگاه نظريات نوين فرهنگي (ويژه هيئت علمي)آنلاين8 1397/11/0700
کارگاه آموزشي سواد فرهنگي آنلاين8 1397/11/1400
جلوه هاي دينداري و زندگي مدرنآنلاين8 1397/12/2100
كارگاه آشنايي با بازار سرمايه و سرمايه گذاري در بورسآنلاين2 1398/02/1200
آموزش دوره ي اكسل كاربردي آنلاين15 1398/02/3102000000
كارگاه آموزشي راه كارهاي توسعه و ترويج فرهنگ مهدويت در دانشگاه آنلاين8 1398/03/0100
مسابقه كتابخواني آداب روزه داري ، احوال روزه دارانآنلاين0 1398/03/0400
كارگاه آموزشي eviewsآنلاين10 1398/03/1801000000
اخلاق در دانشگاهآنلاين8 1398/05/1300
سبك زندگي ايراني - اسلاميآنلاين8 1398/05/1500
طرح کلي انديشه اسلامي در قرآن (از منظر مقام معظم رهبري)آنلاين1 1398/06/1000
آشنايي با مشکلات و چالش‌هاي جوانانآنلاين16 1398/10/1500
كارگاه آموزشي پويايي انديشهآنلاين24 1399/04/2200
طرح بينش مطهرآنلاين48 1399/11/1400
دوره عيون اخبار الرضا (ع) زمينه ها و ظرفيت هاآنلاين2 1400/03/3100
نشست علمي تخصصي عيون اخبار الرضا (ع) زمينه ها و ظرفيت هاآنلاين2 1400/03/3100
نشست علمي تخصصي اصلاح سبک زندگي در پرتو شناخت زيبايي از منظر قرآنآنلاين2 1400/04/0800
نشست قانون جذب (راز) از منظر آيات و رواياتآنلاين2 1400/04/2800
نشست علمي تخصصي تحليل پيوند امامت و ولايت در قرآن کريمآنلاين2 1400/05/1800
نشست علمي تخصصي باز انديشي رويکردهاي عمده مستشرقان به حرکت امام حسين(ع)آنلاين2 1400/05/2500
غذا و حالات روحيآنلاين2 1400/06/2400
نشست مطالعات حديثي ميان رشته ايآنلاين2 1400/06/1500
غذا و حالات روحيآنلاين2 1400/06/2400
نشست علمي تخصصي عناصر تمدن ساز از منظر قرآن کريمآنلاين2 1400/06/3100
«ارتباط تغذيه با خلق و خو»آنلاين2 1400/06/2401000000
نشست علمي تخصصي کاربست سيره پيامبر خاتم (ص) و چالش هاي دنياي نوينآنلاين2 1400/07/1200
نشست راهکارهاي شادي و نشاط در آموزه هاي ديني با تکيه بر معناشناسي فرح در قرآنآنلاين2 1400/07/2600
نشست علمي تخصصي مبارزه با استکبار از نگاه نهج البلاغهآنلاين2 1400/08/1000
نشست علمي تخصصي پاسخ قرآن به برخي چالش هاي حقوق زن در خانواده آنلاين2 1400/08/2400
نشست علمي تخصصي بررسي فرصت ها و تهديدهاي فضاي مجازي با عنايت به آموزه هاي دينيآنلاين2 1400/09/1500
نشست علمي تخصصي بررسي رويکرد مسئله محور به معارف حديثي با تاکيد بر حوزه اخلاقآنلاين2 1400/09/2200
كارگاه قوانين و مقررات مالياتي (بررسي ويژه قانون جديد ماليات بر ارزش افزوده)آنلاين16 1400/10/2506500000
نشست علمي تخصصي شاخص هاي قرآني مکتب شهيد سليمانيآنلاين2 1400/10/1300
نشست علمي تخصصي نقش کاربردي دعا در سلامت معنويآنلاين2 1400/10/2700
کارگاه آموزشي معارف مهدويت (2)آنلاين16 1400/11/0400
نشست علمي تخصصي تدبر تأويليآنلاين2 1401/01/3000
تبيين اثر بخشي مقررات شرعي ساختمان (دانشگاه تهران شمال)آنلاين2 1401/01/2400
نشست علمي تخصصي ادبيات برداشت از قرآن در کلام اهل بيتآنلاين2 1401/02/0600
وبينار علمي بررسي شبهات پرتکرار انقلاب اسلامي (تهران شمال)آنلاين2 1401/02/2100
نشست علمي تخصصي خاستگاه اعتقادي اخلاق در رواياتآنلاين2 1401/03/0400
کارگاه هوش هيجاني ويژه کارکنان واحد الکترونيکيآنلاين2 1401/02/2800
شهر هوشمند اسلامي (واحد تهران شمال)آنلاين2 1401/03/2500
نشست علمي تخصصي بازانديشي سيره علمي تبليغي امام رضا(ع)آنلاين2 1401/03/2300
نشست علمي تخصصي فرهنگ پوششآنلاين8 1401/04/0800
نشست علمي تخصصي آموزه هاي شيعي در ادبيات فارسيآنلاين2 1401/04/2800
دوره مقدماتي ازدواج آسانآنلاين10 1401/04/2800
دوره آموزش سخنوري و فن بيانآنلاين15 1401/05/2505500000
نشست علمي سرنوشت تدوين حديث در دوران امام سجاد (ع)آنلاين2 1401/06/0100
نشست علمي تخصصي سلوک ارغوانيآنلاين2 1401/06/2200
زمانه و زمينه تشيع در دوره امام حسن عسکري عليه السلامآنلاين2 1401/07/1200
نشست بررسي رجاء و اميد در الميزان في تفسير القرآنآنلاين2 1401/08/2300