نام دپارتمان را انتخاب نمایید:

نام دورهنحوه برگزاری(مدت(به ساعتتاریخ شروع دورهشهریه دانشجویانشهریه آزاد
      
فلسفه اخلاقآنلاين32 93/04/18100000
آموزش نرم افزار Matlab مقدماتيآنلاين10 95/08/11950000950000
آموزش نرم افزار Matlab پيشرفتهآنلاين25 93/05/1512000002000000
کارگاه آموزشي روش تحقيق و مقاله نويسي- ويژه اساتيدآنلاين8 93/05/1512000001200000
آموزش پروپوزال نويسي و روش تحقيق آنلاين4 93/05/15250000400000
آموزش فرآيند نگارش مقالات علمي براي مجلات خارجيآنلاين8 93/05/15350000600000
آموزش فرآيند پذيرش مقالات در پايگاههاي اطلاعاتي معتبرآنلاين8 93/05/15350000600000
برنامه ريزي SWOT و نقش آن در استراتژي هاي کلان سازمانآنلاين8 93/09/0812000001500000
آشنايي با آئين نامه و بخشنامه هاي دانشجويي دانشگاه آزاد اسلاميآنلاين10 93/10/0900
آشنايي با آئين نامه و بخشنامه هاي پژوهشي دانشگاه آزاد اسلاميآنلاين4 93/10/0700
آشنايي با آئين نامه و بخشنامه هاي کارگزيني هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلاميآنلاين8 93/08/2900
آشنايي با بخشنامه ها و آئين نامه هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلاميآنلاين10 93/08/2900
مديريت پروژه با استفاده از نرم افزار MSPآنلاين30 93/09/0916000002000000
آموزش فرآيند نگارش مقالات علمي براي مجلات خارجيآنلاين16 93/09/039600001200000
آموزش جامع نرم افزار مرجع نگاري Endnoteآنلاين8 93/09/058000001000000
آموزش پروپوزال نويسي و روش تحقيق آنلاين8 93/09/09640000800000
نهج البلاغه(بخش حکم و مواعظ با اشاره به تاثير امام علي (ع) در ادب فارسي)آنلاين16 93/08/1900
حجاب از منظر علمآنلاين8 1393/08/2400
مناسبات اخلاق و دينآنلاين24 93/10/0300
توحيد از منظر قرآنآنلاين12 93/09/2300
غذاي حلال از ديدگاه اسلام و کنترل کيفي مواد غذاييآنلاين8 93/09/2500
آئين نگارش و شيوه ويراستاريآنلاين8 93/10/1700
کارگاه آموزشي سيدا(سيستم آموزش و دانشجويي)آنلاين4 94/02/3100
کارگاه آموزشي سيدا(سيستم مالي)آنلاين2 94/03/0700
آشنايي با مشکلات و چالش هاي پيش روي جوانان و اتخاذ راهکارهاي تربيتي مناسبآنلاين16 94/03/1900
ساختارشناسي قرآن کريمآنلاين8 94/03/2000
بررسي کنترل کيفي ذبح شرعي از ديدگاه اسلامآنلاين24 94/04/0300
فلسفه دينآنلاين16 94/04/0100
تفسير فلسفه از تحولات موجود(حرکت در فلسفه)آنلاين24 94/03/3000
فلسفه اخلاقآنلاين16 94/07/0400
فلسفه دينآنلاين32 94/07/1500
شيوه علمي مقاله نويسي isi در علوم قرآن و حديث و آشنايي با راه هاي اجتناب از سرقت علميآنلاين32 94/07/1500
آينده نگري و آينده پژوهي انقلاب اسلاميآنلاين16 94/07/0400
آشنايي با مسائل فرهنگي جهان معاصر آنلاين8 94/08/1600
آشنايي با مسائل فرهنگي جهان معاصر آنلاين8 94/08/1600
اخلاق حرفه اي مديريت آنلاين8 94/09/0100
جريان شناسي سلفي گري آنلاين8 94/09/0300
فلسفه اخلاقآنلاين8 94/09/2600
آشنايي با بخشنامه ها و آئين نامه هاي آموزشي دانشگاه آزاد اسلاميآنلاين8 94/09/2600
آسيب هاي استعمال مواد مخدر، پيشگيري و درمان آنلاين16 94/09/2400
آسيب شناسي شبکه هاي اجتماعي مجازيآنلاين8 94/09/2700
درآمدي بر امر به معروف و نهي از منکر (گسترش خوبيها)آنلاين16 94/10/0200
اخلاق در دانشگاهآنلاين8 94/10/1200
تقويت هويت فرهنگي جوانانآنلاين8 94/10/2000
شبهه شناسي دينيآنلاين16 94/10/2100
دوره آموزشي وصيت نامهآنلاين20 94/10/30550000550000
آشنايي با راهنمايي ومشاورهآنلاين8 94/11/0700
مديريت بحران هاي فرهنگي و اجتماعيآنلاين8 94/11/2700
تشكيل دوره تكريم ارباب رجوعآنلاين16 94/12/0600
کليات پيشگيري از وقوع جرم و روش هاي آنآنلاين8 94/12/1300
راهکارهاي ارتقاي فرهنگ کيفيت در نظام آموزش عاليآنلاين8 95/03/2600
شاخص هاي فرهنگي در دانشگاه هاي برتر جهانآنلاين8 95/03/3100
شيوه کار با صفحه گسترده اکسلآنلاين24 95/05/0500
کارگاه آموزشي معارف امام صادق(ع)آنلاين8 95/05/0500
آشنايي با تکنيکهاي تحقيق و چاپ مقالات علميآنلاين8 95/06/0200
غدير شناسيآنلاين8 95/07/0100
دوره آشنايي با نرم افزار wordآنلاين20 95/07/1300
تکريم ارباب رجوعآنلاين8 95/07/2400
شهروند فرهنگيآنلاين8 95/07/2500
مباني تکريم ارباب رجوعآنلاين8 95/08/0300
معارف امام هادي (ع)آنلاين8 95/09/1400
كارگاه آموزشي شاخص هاي فرهنگ كتابخوانيآنلاين8 95/09/2300
آموزش نرم افزار Matlab پيشرفتهآنلاين15 95/10/1413000001300000
آموزش نرم افزار Matlab پيشرفتهآنلاين15 95/09/3001300000
كارگاه آموزشي بررسي و تحليل فرهنگ از ديدگاه نظريات نوين فرهنگيآنلاين8 95/10/1200
كارگاه آموزشي آموزش فرهنگ نقد و انتقاد پذيريآنلاين8 95/10/2000
كارگاه آموزشي كاربرد دين در عرصه هاي اجنماعيآنلاين8 95/11/2000
مديريت زمانآنلاين16 95/11/1900
ارتقاي فرهنگ کار در دانشگاه آنلاين8 95/11/2600
كارگاه آموزشي الزامات فرهنگي پياده سازي اقتصاد مقاومتيآنلاين8 95/12/0700
کارگاه آشنايي با ابزارها و آموزش پايگاه هاي اطلاعاتيآنلاين4 96/09/2200
کارگاه آموزشي (ويژه اساتيد) سرقت علمي : تشخيص و پيشگيريآنلاين4 96/09/2600
کارگاه آموزشي سرقت علمي (ويژه دانشجويان)آنلاين4 96/09/26600000600000
كارگاه آموزشي مقاله نويسيآنلاين2 96/09/2500
دوره PHPRunnerآنلاين20 96/12/0630000004000000
فرهنگ از نگاه نهج البلاغهآنلاين12 96/12/2000
دوره آموزشي طب سنتي (مقدماتي)آنلاين40 97/02/0600
کارگاه آموزشي ارتقاي فرهنگ قانون گرايي آنلاين8 97/06/2000
کاربرد دين در عرصه‌هاي اجتماعيآنلاين8 97/07/1700
توانمندسازي فرهنگي کارکنانآنلاين8 97/08/1400
الگوي ساختاري و رفتاري اساتيد در دانشگاهآنلاين8 97/09/2800
شکاف فرهنگيآنلاين16 97/10/0900
شکاف فرهنگيآنلاين16 97/10/0900
دوره آنلاين کاربردي ديجيتال مارکتينگآنلاين40 97/11/1508500000
کارگاه آموزشي بررسي و تحليل فرهنگ از ديدگاه نظريات نوين فرهنگي (ويژه هيئت علمي)آنلاين8 97/11/0700
کارگاه آموزشي سواد فرهنگي آنلاين8 97/11/1400
جلوه هاي دينداري و زندگي مدرنآنلاين8 97/12/2100
كارگاه آشنايي با بازار سرمايه و سرمايه گذاري در بورسآنلاين2 98/02/1200
آموزش دوره ي اكسل كاربردي آنلاين15 98/02/3102000000
كارگاه آموزشي راه كارهاي توسعه و ترويج فرهنگ مهدويت در دانشگاه آنلاين8 98/03/0100
مسابقه كتابخواني آداب روزه داري ، احوال روزه دارانآنلاين0 98/03/0400
كارگاه آموزشي eviewsآنلاين10 98/03/1801000000
اخلاق در دانشگاهآنلاين8 98/05/1300
سبك زندگي ايراني - اسلاميآنلاين8 98/05/1500
طرح کلي انديشه اسلامي در قرآن (از منظر مقام معظم رهبري)آنلاين1 98/06/1000
آشنايي با مشکلات و چالش‌هاي جوانانآنلاين16 98/10/1500
كارگاه آموزشي پويايي انديشهآنلاين24 99/04/2200