گروه IELTS
برنامه کلاس ها

کد کلاسنام درسپیش نیازنام استادشهریه آزاد(ریال)شهریه دانشجویی(ریال)پیش پرداختزمان برگزاریتاریخ شروعشرح دورهمدت (ساعت) 
11311 PreIntermediate1 سعيد جعفري2,500,0002,250,000ندارد شنبه 17:00 - 19:00 چهار شنبه 17:00 - 19:00 96/12/12 شرح دوره 24 ثبت نام
11312Intermediate1 عليرضا زارع2,500,0002,250,000ندارد شنبه 17:00 - 19:00 چهار شنبه 17:00 - 19:00 96/12/12 شرح دوره 24 ثبت نام
11313Pre IELTS1 سعيد جعفري3,000,0002,700,000ندارد يکشنبه 17:00 - 19:00 سه شنبه 17:00 - 19:00 96/12/13 شرح دوره 24 ثبت نام
11314IELTS سعيد جعفري3,500,0003,150,000ندارد يکشنبه 19:00 - 21:00 سه شنبه 19:00 - 21:00 96/12/13 شرح دوره 24 ثبت نام
11308Starter1 شيلان احمدي پور2,500,0002,250,000ندارد دوشنبه 17:00 - 19:00 چهار شنبه 17:00 - 19:00 96/12/14 شرح دوره 24 ثبت نام
11310Elementary1 شيلان احمدي پور2,500,0002,250,000ندارد دوشنبه 19:00 - 21:00 چهار شنبه 19:00 - 21:00 96/12/14 شرح دوره 24 ثبت نام