گروه IELTS
برنامه کلاس ها

کد کلاسنام درسپیش نیازنام استادشهریه آزاد(ریال)شهریه دانشجویی(ریال)پیش پرداختزمان برگزاریتاریخ شروعشرح دورهمدت (ساعت) 
6310 PreIntermediate1 سعيد جعفري2,350,0002,250,000ندارد يکشنبه 17:00 - 19:00 سه شنبه 17:00 - 19:00 96/07/16 شرح دوره 24 زمان ثبت نام پایان یافته است
6311Intermediate1 سعيد جعفري2,350,0002,250,000ندارد يکشنبه 19:00 - 21:00 سه شنبه 19:00 - 21:00 96/07/17 شرح دوره 24 زمان ثبت نام پایان یافته است
6312Pre IELTS1 عليرضا زارع2,800,0002,700,000ندارد دوشنبه 19:00 - 21:00 چهار شنبه 19:00 - 21:00 96/07/17 شرح دوره 24 زمان ثبت نام پایان یافته است
5309IELTS عليرضا زارع3,300,0003,150,000ندارد دوشنبه 17:00 - 19:00 چهار شنبه 17:00 - 19:00 96/07/17 شرح دوره 24 زمان ثبت نام پایان یافته است
6308Starter1 شيلان احمدي پور2,350,0002,250,000ندارد دوشنبه 19:00 - 21:00 چهار شنبه 19:00 - 21:00 96/07/17 شرح دوره 24 زمان ثبت نام پایان یافته است
6309Elementary1 شيلان احمدي پور2,350,0002,250,000ندارد دوشنبه 17:00 - 19:00 چهار شنبه 17:00 - 19:00 96/07/17 شرح دوره 24 زمان ثبت نام پایان یافته است
8310Elementary1 شيلان احمدي پور2,500,0002,250,000ندارد دوشنبه 19:00 - 21:00 چهار شنبه 19:00 - 21:00 96/08/30 شرح دوره 24 ثبت نام
8309 PreIntermediate1 شيلان احمدي پور2,500,0002,250,000ندارد دوشنبه 17:00 - 19:00 چهار شنبه 17:00 - 19:00 96/08/30 شرح دوره 24 ثبت نام
8311Intermediate1 سعيد جعفري2,500,0002,250,000ندارد يکشنبه 17:00 - 19:00 سه شنبه 17:00 - 19:00 96/08/30 شرح دوره 24 زمان ثبت نام پایان یافته است
8308Starter1 شيلان احمدي پور2,500,0002,250,000ندارد دوشنبه 17:00 - 19:00 چهار شنبه 17:00 - 19:00 96/09/01 شرح دوره 24 ثبت نام
8312Pre IELTS1 سعيد جعفري3,000,0002,700,000ندارد شنبه 17:00 - 19:00 چهار شنبه 17:00 - 19:00 96/09/01 شرح دوره 24 ثبت نام
8313IELTS سعيد جعفري3,500,0002,150,000ندارد شنبه 19:00 - 21:00 چهار شنبه 19:00 - 21:00 96/09/01 شرح دوره 24 زمان ثبت نام پایان یافته است