گروه IELTS
برنامه کلاس ها

کد کلاسنام درسپیش نیازنام استادشهریه آزاد(ریال)شهریه دانشجویی(ریال)پیش پرداختزمان برگزاریتاریخ شروعشرح دورهمدت (ساعت) 
6310 PreIntermediate1 سعيد جعفري2,350,0002,250,000ندارد يکشنبه 17:00 - 19:00 سه شنبه 17:00 - 19:00 96/07/16 شرح دوره 24 ثبت نام
6311Intermediate1 سعيد جعفري2,350,0002,250,000ندارد يکشنبه 19:00 - 21:00 سه شنبه 19:00 - 21:00 96/07/17 شرح دوره 24 ثبت نام
6312Pre IELTS1 عليرضا زارع2,800,0002,700,000ندارد دوشنبه 19:00 - 21:00 چهار شنبه 19:00 - 21:00 96/07/17 شرح دوره 24 ثبت نام
5309IELTS عليرضا زارع3,300,0003,150,000ندارد دوشنبه 17:00 - 19:00 چهار شنبه 17:00 - 19:00 96/07/17 شرح دوره 24 ثبت نام
6308Starter1 شيلان احمدي پور2,350,0002,250,000ندارد دوشنبه 19:00 - 21:00 چهار شنبه 19:00 - 21:00 96/07/17 شرح دوره 24 ثبت نام
6309Elementary1 شيلان احمدي پور2,350,0002,250,000ندارد دوشنبه 17:00 - 19:00 چهار شنبه 17:00 - 19:00 96/07/17 شرح دوره 24 ثبت نام