گروه بورس و سرمايهبرنامه کلاس ها

کد کلاسنام درسنحوه تشکیل کلاسپیش نیازنام استادشهریه آزاد(ریال)تخفیفپیش پرداختزمان برگزاریتاریخ شروعتاریخ آزمونشرح دورهمدت (ساعت) 
24148دوره کاربردي رمز ارزها آنلاين آقاي دکتر محسن کاشي10,000,000 تخفیف روی کل دوره ندارد شنبه 19:30 - 21:30 سه شنبه 19:30 - 21:30 1401/05/25بدون تاریخ شرح دوره 24 ثبت نام