گروه دفتر توانمند سازي و مهارتهاي کاربردي دانشگاهمعاونت توانمندسازی و ساماندهی مرکز جذب و امور هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی