گروه معاونت فرهنگي و دانشجوييبرای شرکت در کتاب ماه نشست ماه وارد لینک زیر شوید

 

 https://sessions.iauec.ac.ir/online8

 

برنامه کلاس ها

کد کلاسنام درسنحوه تشکیل کلاسپیش نیازنام استادشهریه آزاد(ریال)تخفیفپیش پرداختزمان برگزاریتاریخ شروعشرح دورهمدت (ساعت) 
No records to display.