گروه معاونت علوم انساني و هنربرای اطلاعات بیشتر راجع به دوره ها به شرح دوره هر درسی مراجعه بفرمایید

 

**این دوره ها فقط برای اعضا هیات علمی ویژه رشته های علوم انسانی و هنرمی باشد**

برنامه کلاس ها

کد کلاسنام درسنحوه تشکیل کلاسپیش نیازنام استادشهریه آزاد(ریال)تخفیفپیش پرداختزمان برگزاریتاریخ شروعتاریخ آزمونشرح دورهمدت (ساعت) 
24164کاربرد نرم افزار هاي آماري در علوم رفتاريآنلاين نامشخص 0 ندارد ندارد 00:00 - 00:00 1401/05/24بدون تاریخ شرح دوره 24 ثبت نام
24176فلسفه علم، فناوريآنلاين نامشخص 0 ندارد ندارد 00:00 - 00:00 1401/05/24بدون تاریخ شرح دوره 8 ثبت نام
24178تکنيک هاي تصميم گيري هاي چندمعيارهآنلاين نامشخص 0 ندارد ندارد 00:00 - 00:00 1401/05/24بدون تاریخ شرح دوره 24 ثبت نام
24168ضرورت پژوهش¬هاي ميداني براي توليد آثار فاخر نمايشآنلاين نامشخص 0 ندارد ندارد 00:00 - 00:00 1401/05/25بدون تاریخ شرح دوره 8 ثبت نام
24162آشنايي با مباني اقتصاد حکميآنلاين نامشخص 0 ندارد ندارد 00:00 - 00:00 1401/05/25بدون تاریخ شرح دوره 16 ثبت نام
24175نقش علوم سياسي و روابط بين الملل در حکمراني خوب و برقراري صحيح و ثبات منطقه اي و مبانيآنلاين نامشخص 0 ندارد ندارد 00:00 - 00:00 1401/05/27بدون تاریخ شرح دوره 16 ثبت نام
24177تربيت پژوهشگر کليات پژوهش کيفيآنلاين نامشخص 0 ندارد ندارد 00:00 - 00:00 1401/05/29بدون تاریخ شرح دوره 8 ثبت نام
24174نظريه پردازي در علوم انساني حکميآنلاين نامشخص 0 ندارد ندارد 00:00 - 00:00 1401/05/31بدون تاریخ شرح دوره 8 ثبت نام
24166معرفي کلي روش‌هاي منتخب آينده‌پژوهي و تحليل لايه‌اي متناسب با نياز کارشناسان فرهنگي، آموزشي و تربيتي (نظير ديده‌باني، نقشه‌راه، دلفي و ...)آنلاين نامشخص 0 ندارد ندارد 00:00 - 00:00 1401/05/31بدون تاریخ شرح دوره 8 ثبت نام
24173اسلام و ايران: بر هم کنش هاي فرهنگي و تمدنيآنلاين نامشخص 0 ندارد ندارد 00:00 - 00:00 1401/06/01بدون تاریخ شرح دوره 16 ثبت نام
24171روزآمدي و کارآمدي زبان در پرتو اخلاق حرفه‌ايآنلاين نامشخص 0 ندارد ندارد 00:00 - 00:00 1401/06/02بدون تاریخ شرح دوره 8 ثبت نام
24167مهارت هاي تدريس در محيط يادگيري ترکيبيآنلاين نامشخص 0 ندارد ندارد 00:00 - 00:00 1401/06/02بدون تاریخ شرح دوره 8 ثبت نام
24163اقتصادسنجي مالي پيشرفتهآنلاين نامشخص 0 ندارد ندارد 00:00 - 00:00 1401/06/05بدون تاریخ شرح دوره 16 ثبت نام
24169آشنايي با روش¬هاي تحليلي تخصصي در معماريآنلاين نامشخص 0 ندارد ندارد 00:00 - 00:00 1401/06/05بدون تاریخ شرح دوره 8 ثبت نام
24172انديشه تمدن سازآنلاين نامشخص 0 ندارد ندارد 00:00 - 00:00 1401/06/06بدون تاریخ شرح دوره 16 ثبت نام
24160توانمندسازي مديريت شهري" رويکرد مسئله محوري"آنلاين نامشخص 0 ندارد ندارد 00:00 - 00:00 1401/06/07بدون تاریخ شرح دوره 8 ثبت نام
24170معماري اسلامي ايرانآنلاين نامشخص 0 ندارد ندارد 00:00 - 00:00 1401/06/08بدون تاریخ شرح دوره 8 ثبت نام
24165پياده‌سازي روش تحليل اثر متقابل و آموزش نرم‌افزار ميک مک و پياده سازي روش سناريوپردازي(مشارکتي و کارگاهي)آنلاين نامشخص 0 ندارد ندارد 00:00 - 00:00 1401/06/09بدون تاریخ شرح دوره 8 ثبت نام
24161آشنايي با زنجيره بلوکي ، رمز ارزها و متاورس Introduction to Blockchain, Cryptocurrency and Metaverseآنلاين نامشخص 0 ندارد ندارد 00:00 - 00:00 1401/06/12بدون تاریخ شرح دوره 8 ثبت نام