گروه EPT
 

برای ثبت نام در کلاسهای آنلاین آمادگی آزمون EPT

به سایت http://azad.iauec.ac.ir/ept-classes مراجعه نمایید. 

 

 

برای شرکت در آزمون آزمایشی  EPT  لطفا بعد از ثبت نام در آزمون 

به سایت http://ecourse.iauec.ac.ir مراجعه فرمائید

برنامه کلاس ها

کد کلاسنام درسنحوه تشکیل کلاسپیش نیازنام استادشهریه آزاد(ریال)تخفیفپیش پرداختزمان برگزاریتاریخ شروعشرح دورهمدت (ساعت) 
16714آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد يکشنبه 13:00 - 16:00 98/06/31 شرح دوره 3 ثبت نام
16715آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد يکشنبه 17:00 - 20:00 98/06/31 شرح دوره 3 ثبت نام
16716آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد سه شنبه 13:00 - 16:00 98/07/02 شرح دوره 3 ثبت نام
16717آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد سه شنبه 17:00 - 20:00 98/07/02 شرح دوره 3 ثبت نام
16718آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد پنج شنبه 13:00 - 16:00 98/07/04 شرح دوره 3 ثبت نام
16719آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد پنج شنبه 17:00 - 20:00 98/07/04 شرح دوره 3 ثبت نام
16720آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد يکشنبه 13:00 - 16:00 98/07/07 شرح دوره 3 ثبت نام
16721آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد يکشنبه 17:00 - 20:00 98/07/07 شرح دوره 3 ثبت نام
16722آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد سه شنبه 13:00 - 16:00 98/07/09 شرح دوره 3 ثبت نام
16723آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد سه شنبه 17:00 - 20:00 98/07/09 شرح دوره 3 ثبت نام
16724آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد پنج شنبه 13:00 - 16:00 98/07/11 شرح دوره 3 ثبت نام
16725آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد پنج شنبه 17:00 - 20:00 98/07/11 شرح دوره 3 ثبت نام
16726آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد يکشنبه 09:00 - 12:00 98/07/14 شرح دوره 3 ثبت نام
16727آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد يکشنبه 13:00 - 16:00 98/07/14 شرح دوره 3 ثبت نام
16728آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد يکشنبه 17:00 - 20:00 98/07/14 شرح دوره 3 ثبت نام
16729آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد سه شنبه 09:00 - 12:00 98/07/16 شرح دوره 3 ثبت نام
16730آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد سه شنبه 13:00 - 16:00 98/07/16 شرح دوره 3 ثبت نام
16731آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد سه شنبه 17:00 - 20:00 98/07/16 شرح دوره 3 ثبت نام
16732آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد پنج شنبه 09:00 - 12:00 98/07/18 شرح دوره 3 ثبت نام
16733آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد پنج شنبه 13:00 - 16:00 98/07/18 شرح دوره 3 ثبت نام
16734آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد پنج شنبه 17:00 - 20:00 98/07/18 شرح دوره 3 ثبت نام