گروه EPT 

برای ثبت نام در کلاسهای آنلاین آمادگی آزمون EPT

به سایت http://azad.iauec.ac.ir/ept-classes مراجعه نمایید. 

 

 

برای شرکت در آزمون آزمایشی  EPT  لطفا بعد از ثبت نام در آزمون 

به سایت http://ecourse.iauec.ac.ir مراجعه فرمائید

برنامه کلاس ها

کد کلاسنام درسنحوه تشکیل کلاسپیش نیازنام استادشهریه آزاد(ریال)تخفیفپیش پرداختزمان برگزاریتاریخ شروعشرح دورهمدت (ساعت) 
No records to display.