گروه EPT
 

 

 

 

 

دوره EPT  عادی(شناسه 15555) ویژه آزمون 31 خرداد ماه می باشد

برنامه کلاس ها

کد کلاسنام درسنحوه تشکیل کلاسپیش نیازنام استادشهریه آزاد(ریال)تخفیفپیش پرداختزمان برگزاریتاریخ شروعشرح دورهمدت (ساعت) 
15596آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد يکشنبه 13:00 - 16:00 98/03/05 شرح دوره 3 ثبت نام
15597آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد سه شنبه 13:00 - 16:00 98/03/07 شرح دوره 3 ثبت نام
15598آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد يکشنبه 13:00 - 16:00 98/03/12 شرح دوره 3 ثبت نام
15599آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد سه شنبه 13:00 - 16:00 98/03/14 شرح دوره 3 ثبت نام
15609EPT فشردهآنلاين سعيد جعفري1,200,000 ندارد ندارد شنبه 18:00 - 20:00 دوشنبه 18:00 - 20:00 چهار شنبه 18:00 - 20:00 98/03/18 شرح دوره 12 ثبت نام
15602آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد يکشنبه 17:00 - 20:00 98/03/19 شرح دوره 3 ثبت نام
15607آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد يکشنبه 13:00 - 16:00 98/03/19 شرح دوره 3 ثبت نام
15603آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد سه شنبه 13:00 - 16:00 98/03/21 شرح دوره 3 ثبت نام
15604آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد سه شنبه 17:00 - 20:00 98/03/21 شرح دوره 3 ثبت نام
15605آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد پنج شنبه 13:00 - 16:00 98/03/23 شرح دوره 3 ثبت نام
15606آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد پنج شنبه 17:00 - 20:00 98/03/23 شرح دوره 3 ثبت نام