گروه EPT
برنامه کلاس ها

کد کلاسنام درسپیش نیازنام استادشهریه آزاد(ریال)شهریه دانشجویی(ریال)پیش پرداختزمان برگزاریتاریخ شروعشرح دورهمدت (ساعت) 
7307EPT عليرضا زارع2,800,0002,700,000ندارد دوشنبه 19:00 - 21:00 چهار شنبه 19:00 - 21:00 96/07/17 شرح دوره 24 ثبت نام