گروه EPT
برنامه کلاس ها

کد کلاسنام درسنحوه تشکیل کلاسپیش نیازنام استادشهریه آزاد(ریال)تخفیفپیش پرداختزمان برگزاریتاریخ شروعشرح دورهمدت (ساعت) 
14476آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد سه شنبه 17:00 - 20:00 97/11/02 شرح دوره 3 زمان ثبت نام پایان یافته است
14473آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد چهار شنبه 13:00 - 16:00 97/11/03 شرح دوره 3 ثبت نام
14479EPTآنلاين الميرا شاهين2,000,000 ندارد ندارد شنبه 18:00 - 20:00 دوشنبه 18:00 - 20:00 چهار شنبه 18:00 - 20:00 97/11/17 شرح دوره 24 ثبت نام
14480EPT فشردهآنلاين نامشخص 1,200,000 ندارد ندارد شنبه 18:00 - 20:00 دوشنبه 18:00 - 20:00 چهار شنبه 18:00 - 20:00 97/11/27 شرح دوره 12 ثبت نام