گروه EPT
 

برای ثبت نام در کلاسهای آنلاین آمادگی آزمون EPT

به سایت http://azad.iauec.ac.ir/ept-classes مراجعه نمایید. 

 

 

برای شرکت در آزمون آزمایشی  EPT  لطفا بعد از ثبت نام در آزمون 

به سایت http://ecourse.iauec.ac.ir مراجعه فرمائید

برنامه کلاس ها

کد کلاسنام درسنحوه تشکیل کلاسپیش نیازنام استادشهریه آزاد(ریال)تخفیفپیش پرداختزمان برگزاریتاریخ شروعشرح دورهمدت (ساعت) 
16811آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد سه شنبه 13:00 - 16:00 98/09/26 شرح دوره 3 ثبت نام
16813آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد سه شنبه 17:00 - 20:00 98/09/26 شرح دوره 3 ثبت نام
16812آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد پنج شنبه 13:00 - 16:00 98/09/28 شرح دوره 3 ثبت نام
16814آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد پنج شنبه 17:00 - 20:00 98/09/28 شرح دوره 3 ثبت نام
16815آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد يکشنبه 13:00 - 16:00 98/10/01 شرح دوره 3 ثبت نام
16816آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد يکشنبه 17:00 - 20:00 98/10/01 شرح دوره 3 ثبت نام
16817آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد يکشنبه 13:00 - 16:00 98/10/01 شرح دوره 3 زمان ثبت نام پایان یافته است
16818آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد يکشنبه 17:00 - 20:00 98/10/01 شرح دوره 3 زمان ثبت نام پایان یافته است
16819آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد سه شنبه 13:00 - 16:00 98/10/03 شرح دوره 3 ثبت نام
16820آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد سه شنبه 17:00 - 20:00 98/10/03 شرح دوره 3 ثبت نام
16821آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد پنج شنبه 13:00 - 16:00 98/10/05 شرح دوره 3 ثبت نام
16822آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد پنج شنبه 17:00 - 20:00 98/10/05 شرح دوره 3 ثبت نام
16823آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد يکشنبه 09:00 - 12:00 98/10/08 شرح دوره 3 ثبت نام
16824آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد يکشنبه 13:00 - 16:00 98/10/08 شرح دوره 3 ثبت نام
16825آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد يکشنبه 17:00 - 20:00 98/10/08 شرح دوره 3 ثبت نام
16826آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد سه شنبه 09:00 - 12:00 98/10/10 شرح دوره 3 ثبت نام
16827آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد سه شنبه 13:00 - 16:00 98/10/10 شرح دوره 3 ثبت نام
16828آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد سه شنبه 17:00 - 20:00 98/10/10 شرح دوره 3 ثبت نام
16829آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد پنج شنبه 09:00 - 12:00 98/10/12 شرح دوره 3 ثبت نام
16830آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد پنج شنبه 13:00 - 16:00 98/10/12 شرح دوره 3 ثبت نام
16831آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد پنج شنبه 17:00 - 20:00 98/10/12 شرح دوره 3 ثبت نام