گروه EPT
اولین استارت آپ ویکند محتوای آموزشی (دانشجویی و دانش آموزی ) 

http://azad.iauec.ac.ir/startup

برنامه کلاس ها

کد کلاسنام درسنحوه تشکیل کلاسپیش نیازنام استادشهریه آزاد(ریال)تخفیفپیش پرداختزمان برگزاریتاریخ شروعشرح دورهمدت (ساعت) 
No records to display.