گروه EPT
 

 

 

 

 

دوره EPT  فشرده (شناسه 15671) ویژه آزمون 21تیر ماه می باشد

برنامه کلاس ها

کد کلاسنام درسنحوه تشکیل کلاسپیش نیازنام استادشهریه آزاد(ریال)تخفیفپیش پرداختزمان برگزاریتاریخ شروعشرح دورهمدت (ساعت) 
15678آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد سه شنبه 13:00 - 16:00 98/05/01 شرح دوره 3 ثبت نام
15679آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد سه شنبه 17:00 - 20:00 98/05/01 شرح دوره 3 ثبت نام
15680آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد پنج شنبه 13:00 - 16:00 98/05/03 شرح دوره 3 ثبت نام
15681آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد پنج شنبه 17:00 - 20:00 98/05/03 شرح دوره 3 ثبت نام
15682آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد يکشنبه 13:00 - 16:00 98/05/06 شرح دوره 3 ثبت نام
15683آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد يکشنبه 17:00 - 20:00 98/05/06 شرح دوره 3 ثبت نام
15684آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد سه شنبه 13:00 - 16:00 98/05/08 شرح دوره 3 ثبت نام
15685آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد سه شنبه 17:00 - 20:00 98/05/08 شرح دوره 3 ثبت نام
15686آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد پنج شنبه 13:00 - 16:00 98/05/10 شرح دوره 3 ثبت نام
15687آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد پنج شنبه 17:00 - 20:00 98/05/10 شرح دوره 3 ثبت نام
15688آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد يکشنبه 13:00 - 16:00 98/05/13 شرح دوره 3 ثبت نام
15689آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد يکشنبه 17:00 - 20:00 98/05/13 شرح دوره 3 ثبت نام
15690آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد سه شنبه 13:00 - 16:00 98/05/15 شرح دوره 3 ثبت نام
15691آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد سه شنبه 17:00 - 20:00 98/05/15 شرح دوره 3 ثبت نام
15692آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد پنج شنبه 13:00 - 16:00 98/05/17 شرح دوره 3 ثبت نام
15693آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد پنج شنبه 17:00 - 20:00 98/05/17 شرح دوره 3 ثبت نام