گروه EPT
 

برای ثبت نام در کلاسهای آنلاین آمادگی آزمون EPT

به سایت http://azad.iauec.ac.ir/ept-classes مراجعه نمایید. 

 

 

برای شرکت در آزمون آزمایشی  EPT  لطفا بعد از ثبت نام در آزمون 

به سایت http://ecourse.iauec.ac.ir مراجعه فرمائید

برنامه کلاس ها

کد کلاسنام درسنحوه تشکیل کلاسپیش نیازنام استادشهریه آزاد(ریال)تخفیفپیش پرداختزمان برگزاریتاریخ شروعشرح دورهمدت (ساعت) 
16866آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد سه شنبه 09:00 - 12:00 98/11/08 شرح دوره 3 ثبت نام
16867آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد سه شنبه 13:00 - 16:00 98/11/08 شرح دوره 3 ثبت نام
16868آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد سه شنبه 17:00 - 20:00 98/11/08 شرح دوره 3 ثبت نام
16869آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد پنج شنبه 09:00 - 12:00 98/11/10 شرح دوره 3 ثبت نام
16870آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد پنج شنبه 13:00 - 16:00 98/11/10 شرح دوره 3 ثبت نام
16871آزمون آزمايشي EPTآنلاين نامشخص 100,000 ندارد ندارد پنج شنبه 17:00 - 20:00 98/11/10 شرح دوره 3 ثبت نام