گروه EPT
برنامه کلاس ها

کد کلاسنام درسپیش نیازنام استادشهریه آزاد(ریال)شهریه دانشجویی(ریال)پیش پرداختزمان برگزاریتاریخ شروعشرح دورهمدت (ساعت) 
10314EPT عليرضا زارع2,000,0001,800,000ندارد شنبه 19:00 - 21:00 چهار شنبه 19:00 - 21:00 97/02/01 شرح دوره 24 زمان ثبت نام پایان یافته است