گروه عموميبرنامه کلاس ها

کد کلاسنام درسنحوه تشکیل کلاسپیش نیازنام استادشهریه آزاد(ریال)تخفیفپیش پرداختزمان برگزاریتاریخ شروعتاریخ آزمونشرح دورهمدت (ساعت) 
24212مرکز مشاوره امينآنلاين نامشخص 500,000 ندارد ندارد 00:00 - 00:00 1401/09/02بدون تاریخ شرح دوره 1 ثبت نام