• 1399/04/22 - شروع کارگاه آموزشی پویایی اندیشه مرداد ماه می باشد


  • 1399/04/16 - شروع ثبت نام کارگاه اصول ارزیابی الکترونیک دانشجویان

    ویژه اعضای هیات علمی علوم پزشکی